Serveroffer - geriausi hostingo pasiūlymai

Dedikuotų serverių hostingas

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

• Serveroffer – UAB “Host Baltic” plėtojama kompanija, siūlanti plataus spektro dedikuotų serverių hostingo paslaugas, tokias kaip dedikuoti serveriai, VPS, kolokacija, DDoS apsauga, Linux VPS, privataus debesies ir kt. Vystydami savo veiklą be kita ko atsižvelgiame į klientų privatumą, jį vertiname, todėl siekiame užtikrinti aukščiausio lygio asmens duomenų apsaugą informacijai, kurią pasitikėdami perduodate mums.
• Toliau šioje politikoje minimi terminai reiškia:
• mes, mūsų – UAB “Host Baltic”, įmonės registracijos kodas 304093784, adresas – Draugystės g. 19A, LT-51230 Kaunas, Letuva, Tel. Nr. +370 673 58624; • paslaugos – UAB “Host Baltic” teikiamos paslaugos;
• asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; taip pat fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; • svetainė – www.serveroffer.lt tinklalapio domenas, valdomas, naudojamas ir disponuojamas UAB „Host Baltic“;
• vartotojai arba klientai – duomenų subjektai, kurie 1) lankosi UAB „Host Baltic“ svetainėje – www.serveroffer.lt ir/arba 2) naudojasi UAB „Host Baltic“ teikiamomis paslaugomis;
• Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
• Ši privatumo politika apima būdus, kuriais renkami asmens duomenys iš duomenų subjektų, lankančių mūsų svetainę ir/ar naudojančių mūsų teikiamomis paslaugomis, asmens duomenų panaudojimą ir perdavimą trečiosioms šalims.
• Ši privatumo politika neapima asmens duomenų rinkimo ir jų kaupimo, kuriuo vartotojai gali užsiimti naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis.
• Naudodamiesi mūsų svetaine ir/ar kitomis teikiamomis paslaugomis bei suteikdami mums savo asmens duomenis, jūs sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis ir leidžiate tvarkyti jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo principus, numatytus šioje privatumo politikoje.

INFORMACIJOS TVARKYMAS

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais teisiniais pagrindais:
• jūsų sutikimu, kurį duodate naudojantis mūsų svetaine bei paslaugomis;
• siekdami vykdyti savo sutartinius santykius, susitarimus ir įsipareigojimus, įskaitant jūsų paslaugų nustatymą, mokėjimus, paslaugų atnaujinimus ir kitus veiksmus;
• nes turime teisėtą interesą sėkmingai ir efektyviai vykdyti savo verslą;
• siekiant įvykdyti bet kokius teisinius įsipareigojimus, kylančius iš trečiųjų šalių.
• Jūsų atžvilgiu asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į bendruosius duomenų tvarkymo principus, kaip tai numatyta Bendrajame Duomenų Apsaugos Reglamente:
• tvarkomi tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
• renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
• tvarkomi adekvačiai, tinkamai ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
• tvarkomi tikslūs ir prireikus atnaujinami;
• laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
• tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
• Tvarkomi asmens duomenys laikomi saugiose patalpose, yra konfidencialūs ir prieinami tik kvalifikuotų specialistų. Tvarkomi asmens duomenys laikomi ir saugomi tol, kol to reikalauja jų tvarkymui numatyti tikslai, bet ne ilgiau kaip 10 metų terminui nuo paslaugų nutraukimo.
• Naudodamiesi mūsų paslaugomis bei svetaine, galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame susipažinti su tų šalių privatumo politikomis, asmens duomenų rinkimo praktika, siekiant sužinoti, kaip tvarkomi ir panaudojami asmens duomenys.

INFORMACIJA, RENKAMA APIE JUS

• Iš vartotojų asmens duomenys renkami įvairiais būdais, įskaitant:
• naujos paskyros registracija. Kuriant naują paskyrą, prašome pateikti el. pašto adresą. Papildomai, vartotojams gali reikėti pateikti savo vardą, pavardę, tel. Nr., įmonės, kurią atstovauja pavadinimą, įmonės kodą, įmonės įmokų kodą bei įmonės registracijos adresą;
• mokėjimo būdas. Vartotojui mokant už paslaugas, visi su mokėjimu susiję asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kuri apdoroja mokėjimą. Šie asmens duomenys taip pat saugomi ir mūsų patalpose. Taip pat galime gauti asmens duomenys ar su jais susijusią informaciją iš trečiųjų šalių, kurios apdoroja mokėjimus.
• komunikacija. Susisiekdami prieinamais šaltiniais, galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurių iki susisiekimo momento neturėjome.
• slapukai ir naršyklės žymėjimas. Mūsų svetainėje naudojami slapukai ir naršyklės žymėjimo funkcija siekiant nustatyti svetainės lankytojus, analizuoti klientų tendencijas, pritaikyti klientų valdymo praktikas ir pagerinti svetainės apsaugą. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, perduodami iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Slapukus galite išjungti naudodami naršyklės nustatymus. Norėtume atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, kai kurios svetainės palaikymo funkcijos gali tinkamai neveikti.
• vykdydami savo veiklą kartu dirbame su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip Google Analytics, kurios įsteigtos už Europos Sąjungos ribų. Šios trečiosios šalys gali rinkti vartotojų IP adresus, svetainių apsilankymus, specifinę informaciją susijusią su naudojamu įrenginiu, serverių įrašus ir kitą su interneto naudojimu susijusią informaciją. Bendradarbiavimas su šiomis trečiosiomis šalimis vykdomas siekiant toliau analizuoti klientų įpročius ir teikti kitas paslaugas, susijusias su mūsų svetaine. Atkreiptinas dėmesys, kad bet kokia informacija perduodama trečiosioms šalims nuasmeninama ir naudojama tik analitiniams ir statistiniams tikslams užtikrinti.
• Visi asmens duomenys surinkti iš vartotojų laikomi atsižvelgiant į priimtinus saugumo reikalavimus mūsų patalpose, Lietuvos Respublikoje. Bet kokie mokėjimų vykdymai šifruojami, kreditinių kortelių duomenys naudojami tik mokėjimų vykdymui užtikrinti ir nekaupiami rinkodaros tikslais.
• Vykdydami savo veiklą pritaikome atitinkamas asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikas bei apsaugos priemones, užtikrinančias adekvačią apsaugą nuo neleistinos prieigos, duomenų keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Asmens duomenų perdavimas tarp mūsų ir klientų vykdomas saugiu SSL komunikacijos kanalu, šifruojamas ir saugomas elektroniniu parašu.

SURINKTOS INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

• Jūsų asmens duomenys panaudojami šiais tikslais:
• padedant mums atpažinti savo vartotojus bei suteikti jiems aktualią informaciją apie paslaugų pokyčius ir kitą, svarbią informaciją;
• vystyti verslą peržiūrint, plėtojant ir gerinant teikiamas paslaugas, svetainę;
• užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimą;
• atlikti statistinius tyrimus, būtinus mūsų veiklai vykdyti;
• su jumis susisiekti;
• apdoroti jūsų mokėjimus;
• padėti teisėsaugos institucijoms nustatant apgaulės atvejus;
• automatiniu būdu įvertinti, ar mūsų klientai fiziniai, ar juridiniai asmenys.
• Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti perduodami tik tuo atveju, jeigu esame įpareigoti sutartimi arba toks perdavimas yra numatytas teisės aktuose, tai yra:
• trečiosioms šalims, kurios teikia mums prekes, paslaugas ar duomenis;
• įstaigoms ar agentūroms, kurių pagrindinė veikla yra sukčiavimo prevencija;
• teisėsaugos institucijoms arba kitoms įstaigoms, kurioms asmens duomenų perdavimą įpareigoja teisės aktai.

JŪSŲ TEISĖS

• Kiekvienas klientas ar vartotojas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias asmens duomenų apsaugos teises, kaip tai numatyta Bendrajame Duomenų Apsaugos Reglamente:
• teisė sužinoti, kokia informacija tvarkoma apie jus. Pabrėžtina, kad jeigu prašymas susipažinti su tvarkoma informacija pateikiamas ne raštu, pasiliekame teisę reikalauti papildomos informacijos (vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt.) kliento atpažinimo tikslais;
• teisė reikalauti ištaisyti, papildyti nepilnus ar neteisingus asmens duomenis;
• teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad asmens duomenų ištrynimas galimas tik esant teisėtam pagrindui kaip tai numatyta Bendrajame Duomenų Apsaugos Reglamente;
• jeigu ginčijamas asmens duomenų tikslumas, tvarkymas yra neteisėtas ir/ar neaktualus duomenų tvarkytojui, turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
• teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Jeigu pareikštas asmens duomenų tvarkymo nesutikimas, bet koks iki šiol vykęs asmens duomenų tvarkymas yra stabdomas;
• teisė į duomenų perkėlimą. Turite teisę reikalauti gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kurie buvo pateikti duomenų tvarkymui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenys būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui nesudarant tam kliūčių;
• teisė atsisakyti. Susisiekdami su mumis el. paštu info@serveroffer.lt galite atsisakyti sutikimo, kurio pagrindu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi.
• Jeigu norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. paštu abuse@serveroffer.lt ir mes stengsimės išspręsti jūsų prašymą. Taip pat galite pateikti skundą duomenų apsaugos agentūrai ar įstaigai jūsų jurisdikcijoje arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei duomenų inspekcijai čia arba susisiekiant tiesiogiai:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
el. paštas: ada@ada.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

• Siekdami išlaikyti aukštą duomenų apsaugos lygį taip pat norime atkreipti ir jūsų dėmesį ir rekomenduoti imtis atitinkamų saugumo prevencijos priemonių teikiant asmens duomenis įvairiose svetainėse ir platformose. Visuomet patikrinkite šalies, kuri prašo asmens duomenų, teisinį pagrindą; nesuteikite daugiau informacijos, nei prašoma; įsitikinkite, kad pasitikite šaltiniu, kuris prašo informacijos.
• Jeigu turite papildomų klausimų ar komentarų dėl jūsų privatumo, maloniai prašome su mumis susisiekti el. paštu info@serveroffer.lt.
• Ši privatumo politika taikoma mūsų svetainei ir teikiamoms paslaugoms.
• Serveroffer kaupiamų asmens duomenų tvarkytojas – vadovaujantis Lietuvos teise, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir valdoma UAB „Host Baltic“, įmonės kodas 304093784, adresas – Draugystės g. 19A, LT-51230 Kaunas, Lietuva, Tel. Nr. +370 673 58624.
• Pasiliekame teisę keisti ar kaip nors kitaip koreguoti šią privatumo politiką bet kuriuo metu. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame reguliariai tikrinti mūsų privatumo politiką. Bet kokie privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami mūsų svetainėje bei privatumo politikos skiltyje „Privatumo politikos atnaujinimai“ žemiau. Apie privatumo politikos pokyčius taip pat galime informuoti vartotojus išsamiau (pvz., el. paštu), jeigu privatumo politikos pokyčiai iš esmės keistų vartotojų teises, renkamų asmens duomenų aprėptį ar pačią politiką.
• Privatumo politikos atnaujinimai